تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
 
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش اندازه گیری چگالی اجسام منظم و نامنظم
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمايش اينرسي دورانی
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش بررسی قانون هوک -فنرها
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش بررسی قوانین حرکت با ارابه
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش بررسی مرکز ثقل اجسام
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش بررسی نیروی مرکز گرا
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش ترازوی ارشمیدوس
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمايش قانون هوک (آزمايش فنر) با زمانسنج و شمارنده
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش چرخ ماکسول
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش حرکت پرتابی افقی با زمانسنج و سنسور
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش حرکت دورانی
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
پایستگی اندازه حرکت زاویه ای-صندلی چرخان
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش ماشین های ساده قرقره ها
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش سقوط آزاد
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش بررسی برآیند نیرو ها
   
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.