تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
 
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش برخورد کشسان و نا کشسان
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش اندازه گیری مکانیک
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش اصطکاک
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش ارشمیدوس
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش آونگ بالستیک
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش بررسی تعادل پایدار و ناپایدار
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش آونگ کاتر
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش آونگ ساده
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمايش حرکت پرتابي با زاویه های مختلف و زمانسنج دیجیتال
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمايش حرکت پرتابي افقی
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمايش تعادل گشتاور نيرو و اهرمها
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش تعادل اهرمها
آزمایشگاه فیزیک مکانیک

آزمایش ماشین آتوود

آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمايش بررسی توزیع جرم در حرکت غلتشی
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
بررسی قوانین حرکت با تخته هوا
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایش برخورد کشسان
   
   
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.