تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
آزمایشگاه فیزیک حرارت
 
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش بررسی قانون عمومی گازها
آزمایشگاه فیزیک حرارت

آزمایش بررسی قانون بویل ماریوت

آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش اندازه گیری فشار بخار اشباع
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش اندازه گیری عدد ژول به روش الکتریکی
آزمایشگاه فیزیک حرارت
اندازه گیری ضریب گرمایی ویژه مایعات به روش سرد کردن
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش اندازه گیری ضریب انبساط طولی
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش انبساط سطحی فلزات
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش تعیین کشش سطحی مایعات
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش تعیین ضریب انبساط حجمی مایعات
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش انبساط غیر عادی آب
آزمایشگاه فیزیک حرارت
بررسی اثر نیروهای چسبندگی و پیوستگی
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش گرمای نهان ذوب یخ
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش گرمای نهان تبخیر آب
آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایش ظرفیت گرمایی ویژه اجسام
     
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.