آزمایش اندازه گیری عدد ژول به روش الکتریکی

هدف آزمایش

محاسبه عدد ژول با روش الكتریكی

 
وسایل آزمایش 

کالریمتر باگرمکن،ترمومتر دیجیتال،بردمنبع تغذیه با اندازه گیری جریان وولتاژ،زمانسنج دیجیتال0/01 ثانیه با کنترل فرمان، بشر 250سی سی، 2عدد سیم رابط موزی