آزمایش اندازه گیری ضریب انبساط طولی

هدف آزمایش

اندازه گیری انبساط طولی اجسام بر اثر افزایش دما

 
وسایل آزمایش 

دستگاه اندازه گیری ضریب انبساط طولی با میکرومتر عقربه ای، مخزن تولید بخار، هیتر برقی آزمایشگاهی، دماسنج جیوه ای، لوله لاستیکی، خط کش 60سانتی فلزی