بررسی اثر نیروهای چسبندگی و پیوستگی

هدف آزمایش

1. بررسی اثر نیروهای چسبندگی و پیوستگی بین مولکولها در مایعات و سطح جامدات
2.بررسی اثر نیروهای چسبندگی و پیوستگی بین مولکولها سطوح جامدات

 
وسایل آزمایش 

ظروف منشوری شفاف بزرگ و کوچک، صفحات هم چسبی بزرگ و کوچک