آزمایش اندازه گیری فشار بخار اشباع

هدف آزمایش

1. اندازه گیری فشار بخار اشباع آب

 
وسایل آزمایش 

دستگاه اختلاف فشارUشکل، ظرف شیشه ای مخصوص بخار اشباع با پایه نگهدارنده، چراغ الکلی ، دماسنج ، دستگاه کنترل هوا، شلنگهای ارتباطی