آزمایش اندازه گیری ضریب گرمایی ویژه مایعات به روش سرد کردن

هدف آزمایش

1. اندازه گیری ضریب گرمای ویژه مایعات

 
وسایل آزمایش 

دستگاه اندازه گیری ضریب گرمای ویژه مایعات، هیتر،دماسنج، کرنومتر دیجیتال