آزمایش بررسی قانون بویل ماریوت

هدف آزمایش

تحقیق قانون بویل ماریوت( بررسی رابطه بین فشار و حجم یک گاز کامل در دمای ثابت)

 
وسایل آزمایش 

دستگاه قانون بویل ماریوت، جیوه،