آزمایش گرمای نهان ذوب یخ

هدف آزمایش

1. اندازه گیری ارزش آبی كالریمتر
2. اندازه گیری گرمای نهان ذوب یخ

 
وسایل آزمایش 

کالریمتر، ترمومتر، هیتربرقی، ظرف آب جوش، پیست