آزمایش اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات

هدف آزمایش

1.بررسی عوامل مختلف در رسانندگی جامدات
2.اندازه گیری رسانندگی در فلزات مختلف

 
وسایل آزمایش 

دستگاه رسانندگی گرما-مخزن بخار- ترمومتر دیجیتال باچهار نمایشگر و 4پروب-مخزن آب -شلنگهای ارتباطی-بشر- گیره چنگکی-کفی و میله-هیتر