آزمایش تعیین کشش سطحی مایعات

هدف آزمایش

1. اندازه گیری کشش سطحی مایعات مختلف
2. تحقیق رابطه بین کشش سطحی و چگالی مایعات

 
وسایل آزمایش 

حلقه های کشش سطحی، جک آزمایشگاهی،بشر250سی سی، پایه و ستون، گیره قلابدار، نیروسنج با دقت0/002نیوتن