آزمایش گرمای نهان تبخیر آب

هدف آزمایش

1. اندازه گیری ارزش آبی كالریمتر
2. اندازه گیری گرمای نهان تبخیر آب

 
وسایل آزمایش 

کالریمتر با چگالنده و همزن، دماسنج ، هیتر برقی، مخزن تولید بخار ، شیلنگ رابط، بشر بزرگ