آزمایش بررسی قانون عمومی گازها

هدف آزمایش

1. بررسی رابطه بین فشار و حجم در دمای ثابت(قانون بویل- ماریوت)
2. بررسی رابطه بین حجم و دما درفشار ثابت(قانون شارل-گیلوساک)
3. بررسی رابطه بین فشار و دما در حجم ثابت(قانون بویل آمانتون)

 
وسایل آزمایش 

دستگاه قانون عمومی گازها، جیوه، دستگاه گرمکن با کنترل دما، دستگاه پمپ، شیلنگهای ارتباطی