آزمایش ظرفیت گرمایی ویژه اجسام

هدف آزمایش

1. اندازه گیری ارزش آبی كالریمتر
2. اندازه گیری ظرفیت گرمای ویژه اجسام

 
وسایل آزمایش 

کالریمتر، ترمومتر، هیتربرقی، ظرف آب جوش، مجموعه اجسام جامد، پیست