تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
آزمایشگاه فیزیک هسته ای
 
آزمایشگاه فیزیک هسته ای
آزمایش اسپکترومتری آلفا
آزمایشگاه فیزیک هسته ای
آزمایش آشنایی با آشکارساز گایگر مولر و تعیین ناحیه کار آن
آزمایشگاه فیزیک هسته ای
آزمایش اسپکتروسکپی اشعه گاما با استفاده از آشکار ساز NaI(Tl)
آزمایشگاه فیزیک هسته ای
آزمایش اسپکتروسکوپی β
آزمایشگاه فیزیک هسته ای
آزمایش اسپکتروسکوپی گاما به وسیله آشکارساز سنتیلاتور
آزمایشگاه فیزیک هسته ای
آزمایش دزیمتری
آزمایشگاه فیزیک هسته ای
آزمایش مطالعه طرح واپاشی و همبستگی زاویه ای مربوط به 60Co
آزمایشگاه فیزیک هسته ای
آزمایش همزمانی گاما - گاما در سدیم 22
 
     
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.