آزمایش دزیمتری

هدف آزمایش

1-آشنایی با دزیمتر قلمی
2-آشنایی با دزیمتر فردی دیجیتال
3-آشنایی با دزیمتر پرتابل دستی
4- اندازه گیری دز دریافتی
5-اندازه گیری آهنگ دز دریافتی

 
وسایل آزمایش 

دزیمتر قلمی،دزیمتر فردی، دزیمتر دستی پرتابل، کیت چشمه آزمایشگاهیCo60,Cs137، کیت صفحات جاذب تابش های گاما و بتا(شامل:Pb,Cu,Al)،شیلد سربی برای نگهداری چشمه‌های آزمایشگاهی.