آزمایش اسپکتروسکوپی گاما به وسیله آشکارساز سنتیلاتور

هدف آزمایش

1- کالیبراسیون انرژی
2- آنالیز انرژی یک چشمه گامای ناشناخته
3- آنالیز طیف های Co60 و Cs137
4 - محاسبه توانایی توان تفکیک اسپکترومتر
5- پرتوزایی گسیلنده گاما (روش نسبی)
6- پرتوزایی گسیلنده گاما (روش مطلق)
7- ضریب جذب جرمی
8- آنالیز قله مجموع

 
وسایل آزمایش 

دستگاه آنالیزور چندکانالی مدل NT-124،آشکارساز NaI(TL) ،کیت چشمه آزمایشگاهیCo60,Cs137، پایه آشکار ساز ،شیلد سربی برای نگهداری چشمه‌های آزمایشگاهی.