آزمایش اسپکتروسکپی اشعه گاما با استفاده از آشکار ساز NaI(Tl)

هدف آزمایش

1.کالیبراسیون انرژی دستگاه NT-122
2.تعیین انرژی چشمه گامای مجهول
3.تحلیل طیف مربوط به 60Co و 137Cs
4.اندازه گیری قدرت تفکیک انرژی آشکارساز
5.تعیین اكتیویته یك چشمه گاما به روش نسبتی
6.تعیین اكتیویته یك چشمه گاما به روش مطلق
7.اندازه‌گیری ضریب جذب جرمی

 
وسایل آزمایش 

دستگاه تایمر كانتر و های ولتاژ CTHV مدل: NT122 شامل تایمر ، کانتر ، های ولتاژ تا 1500 ولت و SCA (single channel analyzer) قابلیت استفاده با آشکارسازهای تناسبی و سنتیلاتور(سوسوزن)،آشکارساز NaI(TL) ،کیت چشمه آزمایشگاهیCo60,Cs137و 22Na، پایه آشکار ساز ،شیلد سربی برای نگهداری چشمه‌های آزمایشگاهی.