آزمایش مطالعه طرح واپاشی و همبستگی زاویه ای مربوط به 60Co

هدف آزمایش

1- تصدیق همزمانی گاما- گامای کبالت- 60
2- همبستگی زاویه ای در کبالت -60

 
وسایل آزمایش 

دستگاه شمارش همزمانی مدل NT-132 ،آشکارساز NaI(TL)،کیت چشمه آزمایشگاهیCo60، پایه آشکار ساز،شیلد سربی برای نگهداری چشمه‌های آزمایشگاهی.