آزمایش آشنایی با آشکارساز گایگر مولر و تعیین ناحیه کار آن

هدف آزمایش

1. آشنایی با آشکارساز گایگرمولر و تعیین ناحیه کار آن
2. تعیین نیمه عمر
3. مطالعه زمان مرگ گایگر و تصحیح آن
4. تحقیق قانون عکس مجذور فاصله
5. آمار شمارش و خطاهای اندازه گیری
6. اندازه گیری برد ماکزیمم ذرات بتا و براورد انرژی آن
7. اندازه گیری ضریب جذب اشعه گاما و تعیین نیمه ضخامت درسرب

 
وسایل آزمایش 

دستگاه تایمر كانتر و های ولتاژ CTHV مدل: NT112 شامل تایمر، کانتر و های ولتاژ تا 1500 ولت با قابلیت استفاده با آشکارساز گایگر مولر ،آشكار ساز گایگر مولرمدل NT-910،کیت چشمه آزمایشگاهیCo60,Cs137، پایه آشکار ساز گایگر مولر، کیت صفحات جاذب تابش های گاما و بتا(شامل:Pb,Cu,Al)،شیلد سربی برای نگهداری چشمه‌های آزمایشگاهی.