آزمایش همزمانی گاما - گاما در سدیم 22

هدف آزمایش

1- مدل همزمانی همپوشانی برای اندازه گیری همزمانی گاما-گامای سدیم22
2- مدل گیت خطی برای اندازه گیری همزمانی گاما-گامای سدیم22
3- مدل تبدیل زمان به تقویت برای اندازه گیری همزمانی گاما-گاما سدیم22

 
وسایل آزمایش 

دستگاه شمارش همزمانی مدل NT-132 ،آشکارساز NaI(TL)،کیت چشمه آزمایشگاهیNa22، پایه آشکار ساز ،شیلد سربی برای نگهداری چشمه‌های آزمایشگاهی.