آزمایش تعیین ضریب انبساط حجمی مایعات

هدف آزمایش

1. اندازه گیری ضریب انبساط حجمی مایعات
2. بررسی کمی انبساط غیر عادی آب

 
وسایل آزمایش 

دستگاه تعیین ضریب انبساط حجمی مایعات،هیتر، سرنگ،ترمومتر