آزمايش قانون هوک (آزمايش فنر) با زمانسنج و شمارنده

هدف آزمایش

1.اندازه گيري ثابت كشساني (K) و تحقيق قانون هوك
2.مطالعة حركت نوساني فنر
3.تعيين شتاب جاذبة زمين g به وسيلةفنر
4.تعيين جرم مؤثر فنر

 
وسایل آزمایش 

مجموعه فنرهاي مختلف باپايه نگهدارنده خط کش دار ،زمانسنج ديجيتال0/001 ثانيه و شمارنده نوسانات ،يک عدد سنسورنوري باپايه نگهدارنده و ميله،کفه وزنه با شاخص ،جعبه وزنه310گرمي14 تايي، گيره مثلثی