آزمایش بررسی تعادل و برآیند نیروها

هدف آزمایش

1.بررسی قوانین تعادل نیروهای وارد بر جسم در حالت استاتیك
2.بررسی قانون اول نیوتن

 
وسایل آزمایش 

میزچه نیرو،جعبه وزنه قلابدار10تایی