آزمایش حرکت پرتابی افقی

هدف آزمایش

1.مطالعه و بررسی قوانین حركت پرتابی افقی
2. تحقیق قانون بقای انرژی مكانیكی
3.تحقیق اصل بقای اندازه حركت خطی در برخورد كشسان

 
وسایل آزمایش 

سطح قوس دار پرتابي ، مجموعه گلوله فلزي و شيشه اي، متر فلزی ، شاقول، گيره کنار ميز، برد زمانسنج دیجیتال با سنسور نوری، سنسور با صفحه ثبت اثر برخورد پرتابه.