آزمایش بررسی قانون ارشمیدوس- ترازوی ارشمیدوس

هدف آزمایش

1.اندازه گیری نیروی ارشمیدس                              
2.محاسبه چگالی اجسام با استفاده از قانون ارشمیدس

 
وسایل آزمایش 

 ترازوی ارشمیدس، مجموعه استوانه های مختلف اندازه گیری، بشر بزرگ