آزمایش حرکت دورانی

هدف آزمایش

1.بررسی حركت دورانی یك ذره و نیروی جانب مركز
2 .اندازه گیری شتاب جاذبة زمین

 
وسایل آزمایش 

محور نگهدارنده پلاستیکی، گلوله چوبی، نخ، کفه وزنه، جعبه وزنه14 تایی ، کرنومتر دیجیتال