پایستگی اندازه حرکت زاویه ای

هدف آزمایش

بررسی قانون پایستگی اندازه حرکت زاویه ای

 
وسایل آزمایش 

صندلی چرخان با پایه قابل تنظیم،دمبل با وزنه های قابل تعویض