آزمایش بررسی مرکز ثقل اجسام

هدف آزمایش

1.بررسی قانون پایستگی انرژی مکانیکی
2.تاثیر مرکز جرم جسم در پایداری آن

 
وسایل آزمایش 

دوک و ریل