آزمايش اينرسي دوراني

هدف آزمایش

1.محاسبه اينرسي دوراني
2.اندازه گيري شتاب جاذبه زمين
3.محاسبه گشتاور و بررسي قوانين نيوتن در حرکت دوراني

 
وسایل آزمایش 

ديسک دوراني با محور و پايه، قرقره با نگهدارنده، کفه وزنه، جعبه وزنه ي 14تايي، شروع کننده ، يک عدد سنسور، برد کنترل شمارنده وزمانسنج 0/001 ثانيه