آزمایش قانون هوک (آزمایش فنر)

هدف آزمایش

1.اندازه گیری ثابت كشسانی (K) و تحقیق قانون هوك
2.مطالعة حركت نوسانی فنر
3 .تعیین شتاب جاذبة زمین g به وسیلةفنر
4.تعیین جرم مؤثر فنر

 
وسایل آزمایش 

مجموعه فنرهای مختلف باپایه نگهدارنده خط کش دار ،کرنومتر دیجیتال دستی،کفه وزنه با شاخص ،جعبه وزنه310گرمی14 تایی، گیره مثلثی