آزمایش سقوط آزاد

هدف آزمایش

1.مطالعه سقوط آزاد
2.تعیین شتاب جاذبة زمین

 
وسایل آزمایش 

مگنت با پایه 1/5متری،زمانسنج دیجیتال 0/001 ثانیه با 1عددسنسورنوری و برد کنترل،گلوله های فلزی مختلف ،ضربه گیر