بررسی قوانین حرکت با ارابه

هدف آزمایش

1.مطالعه حركت یك سیستم كه با شتاب ثابت در حال حركت است
2 .تحقیق قانون دوم نیوتون
3 .مطالعه حركت یك سیستم كه با سرعت ثابت در حال حركت است.

 
وسایل آزمایش 

ارابه و ریل، سنسور نوری، برد کنترل زمانسنج0/001ثانیه، جعبه وزنه، خط کش، رها کننده