آزمایش چرخ ماکسول

هدف آزمایش

بررسی تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی جنبشی در چرخ ماکسول

 
وسایل آزمایش 

چرخ ماکسول با پایه نگهدارنده