آزمایش بررسی نیروی مرکز گرا

هدف آزمایش

1.نمایش نیروی جانب مرکز
2.نمایش نیروی گریز از مرکز

 
وسایل آزمایش 

دستگاه نمایش نیروی جانب مرکز، دستگاه نیروی گریز از مرکز