آزمایش بررسی ماشینهای ساده

هدف آزمایش

1.بررسی قرقره های ساده و مرکب
2.اندازه گیری مزیت مکانیکی قرقره های ساده و مرکب

 
وسایل آزمایش 

پک کامل قرقره ها، گیره مخصوص و میله و پایه ، جعبه وزنه قلابدار، ریسمان، نیروسنج