تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
 
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش اندازه گیری ضریب شکست اجسام و عمق ظاهری
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش بررسی انتشار، انعکاس و شکست نور
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش حلقه های نیوتن
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش عدسی های کروی
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش دو منشور فرنل
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش گوه هوا
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش دو آینه فرنل
   
   
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.