آزمایش بررسی امواج ساکن روی سطح آب

هدف آزمایش

1-بررسی امواج ساکن روی سطح آب
2-مشاهده پدیده تداخل امواج
3-ایجاد امواج با فرکانهای مختلف

 
وسایل آزمایش 

تانک تولید موج ،منبع تغذیه