آزمایش اندازه گیری سرعت صوت در هوا

هدف آزمایش

اندازه گیری سرعت انتشار صوت در هوا

 
وسایل آزمایش 

دستگاه اندازه گیری سرعت صوت،مجموعه دیاپازون با طول موجهای مختلف ، دماسنج