آزمایش تار مرتعش

هدف آزمایش

بررسی امواج ساكن در تارهای مرتعش

 
وسایل آزمایش 

مجموعه دستگاه تار مرتعش