کلید مورس

نام تجهیزات

کلیدمورس

 
مشخصات فنی 

جهت استفاده در مدارهایی که نیاز به قطع و وصل لحظه ای دارند