کفه وزنه

نام تجهیزات

کفه وزنه

 
مشخصات فنی 

از جنس برنز جهت استفاده در آزمایشهای فیزیک مکانیک