دیاپازون

نام تجهیزات

دیاپازن

 
مشخصات فنی 

1- از جنس آلومینیوم
2- مجموعه6 عددی با6فرکانس مختلف
3-جهت استفاده در آزمایشگاه فیزیک موج