ترازوی سه اهرمی یک کفه ای

نام تجهیزات

ترازوی سه اهرمی یک کفه ای

 
مشخصات فنی 

ترازوی یک کفه ای 2610 با دقت اندازه گیری 0.1گرم با وزنه های کمکی برای اندازه گیری جرم در آزمایشگاه فیزیک