خط کش شاخص دار

نام تجهیزات

خط کش شاخص دار

 
مشخصات فنی 

1- با دقت 1 میلیمتر
ر 2-به ارتفاع60سانتی متر
3- دارای دو شاخص جهت اندازه گیری طول
4- مورد استفاده در آزمایش فنر