منبع تغذیه متغیرAC

نام تجهیزات

منبع تغذیه متغیرAC

 
مشخصات فنی 

1- با 4 مجموعه ولتاژ با خروجی های 3-0-3و6-0-6و9-0-9و12-0- 12
2-جهت استفاده در آزمایش یک سو سازها