منبع تغذیه متغیرdc

نام تجهیزات

منبع تغذیه متغیرdc

 
مشخصات فنی 

1-دارای سلکتور تغییر ولتاژ مستقیم
2-حد اکثر جریان3آمپر
3- دارای نمایشگر دیجیتال ولتاژ
4-جهت استفاده در آزمایشات فیزیک الکتریسیته و مغناطیس