اسفرو متر

نام تجهیزات

اسفرو متر

 
مشخصات فنی 

1-دقت اندازه گیری0.01میلیمتر
2-محدوده اندازه گیری 2-تا2+میلیمتر
3-جهت اندازه گیری شعاع انحنای سطوح محدب و مقعر