دستگاه تجزیه آب به روش الکتریکی

نام تجهیزات

دستگاه تجزیه آب به روش الکتریکی

 
مشخصات فنی 

1-دارای الکترودهای استیل ضد زنگ
2- طراحی بسیار ساده جهت آموزش ابتدای تجزیه آب به عناصر تشکیل دهنده آن